Kurs - kierownik d/s bezpieczeństwa

Kierownik do spraw bezpieczeństwa – jest to osoba wyznaczona przez organizatora imprezy masowej, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

Służby porządkowe i informacyjne są zobowiązane do:

1.     Sprawdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

2.     Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3.     Przeszukania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione (broń jak też inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe oraz pirotechniczne i pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe);

4.     Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

5.     Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 W przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń porządkowych służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających bądź podobnych technik obrony oraz kajdanek i ręcznych miotaczy gazu. 

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która ukończyła stosowne szkolenie, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Osoby, które pragną ukończyć szkolenie oraz otrzymać uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa mają do spełnienia następujące wymagania:

·     muszą posiadać obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegle porozumiewać się językiem polskim, 

·     muszą mieć ukończone 18 lat, 

·     muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (czyli osoby które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo), 

·     muszą być niekarane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne
(art. 9 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: „Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.”). 

Informacje odnośnie szkolenia

Szkolenie łącznie trwa 50 godzin, po czym na jego końcu zostaje przeprowadzony egzamin wewnętrzny. 

Kurs kończy się wydaniem właściwego dla przeprowadzonego szkolenia "Zaświadczenia o ukończeniu kursu" zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz 186). 

Kwalifikacje uzyskane przez członków kursu ważne są bezterminowo.

Szkolenia odbywane są w trybach stacjonarnym lub weekendowym, zajęcia prowadzone są w godzinach porannych. Zależnie od potrzeb plan zajęć może być dostosowany do potrzeb kursantów.


Tematy szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa:

1.     Podstawy prawne wykonywania zadań służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych: czas realizacji 8 godzin

2.     Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania: czas realizacji 3 godziny

 

3.     Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii: czas realizacji 4 godziny

 

4.     Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki: czas realizacji 4 godziny

 

5.     Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń: czas realizacji 6 godzin

 

6.     Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego: czas realizacji 4 godziny

 

7.     Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego: czas realizacji 4 godziny

 

8.     Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego: czas realizacji 4 godziny

 

9.     Ogólne zasady zabezpieczenia imprez masowych: czas realizacji 9 godzin

 

10. Zasady sporządzania planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa: czas realizacji 5 godzin

 

11. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez służby porządkowe i służby informacyjne oraz kontrola tych służb: czas realizacji 2 godziny

 

12. Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w działaniach służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w czasie imprezy masowej: czas realizacji 3 godziny

 

13. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej: czas realizacji 2 godziny

Załączniki:


Nazwa pliku

Opis


 D20111087.pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie wymogów, jakie    powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjneD20160103.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej