Kurs - kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

      I.         Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Pracownikiem ochrony zgodnie z ustawą  o ochronie osób i mienia

(z dnia 22 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740) jest:

 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…)

6) pracownik ochrony – osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;” 

    II.         Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej są uprawnieni do wykonywania czynności w postaci bezpośredniej ochrony fizycznej:

a)     stałej lub doraźnej,

b)     polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c)     polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

a ponadto w zakresie ochrony fizycznej do:

d)     opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1;

e)     organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. 

  III.         Warunki wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

1.     posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2.     ukończyła 21 lat;

3.     ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową;

4.     ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6.     posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo, w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

7.     posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

8.     posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogu określonego w pkt 8 są:

a)     dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;

b)     dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;

c)     świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;

d)     zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;(art. 26 ust. 9 ustawy o ochronie osób i mienia)

e)     zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

f)     zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

g)     świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie 

  IV.         Przesłanki odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku gdy nie został spełniony przez kandydata chociaż jeden z warunków wymienionych w punkcie III.

    V.         Szkolenie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 

Czas trwania kursu wynosi 240 godzin, w tym:

50 godzin - blok ogólnoprawny,

30 godzin - zagadnienia z zakresu ochrony osób,

70 godzin - zagadnienia z zakresu ochrony mienia,

35 godzin - wyszkolenie strzeleckie,

60 godzin - techniki samoobrony i interwencji.

Czas trwania kursu doskonalącego, przewidzianego dla osób już widniejących na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynosi tylko 40 godzin. 

Szkolenie kończy się wydaniem właściwego dla kursu "Zaświadczenia o ukończeniu kursu" wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz 186), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz.740 z późń.zm). Wpisu dokonuje na pisemny wniosek komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą. 

  VI.         Badania lekarskie 

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej oraz osoba ubiegająca się o wpis na listę winna posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym.

Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki wpis przeprowadza się na wniosek tej osoby, za wyjątkiem następujących sytuacji:

1.     w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do wykonywania zadań - na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.(art. 32 pkt 3)

2.     kiedy badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub osoba posiadająca taki wpis jest pracownikiem, wtedy badania mogą być przeprowadzone na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

W obu przypadkach orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badań lekarskich traktuje się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (33a ust. 3) - czyli orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne ponosi osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (lub posiadająca już wpis na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) albo pracodawca w stosunku do pracowników (zarówno ubiegających się o wpis jak i posiadających już wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej). 

Załączniki:


Nazwa pliku

Opis

 

D20160103.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

D20150992.pdf

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

 D20160793.pdf

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

 D20131688.pdf

Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa

 D20131681.pdf

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony

 D20130829.pdf

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

D19970740Lj.pdf

 Ustawa o ochronie osób i mienia