Kurs - pracownik służb informacyjnych i porządkowych imprez masowych

Służba porządkowa – są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej.

Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.


Służba informacyjna
– są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, w tym spiker zawodów sportowych. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.

Kierownik do spraw bezpieczeństwa – jest to osoba wyznaczona przez organizatora imprezy masowej, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej. 

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

1.     Sprawdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

2.     Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3.     Przeszukania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione (broń jak też inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe oraz pirotechniczne i pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe);

4.     Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

5.     Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 

W przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń porządkowych służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających bądź podobnych technik obrony oraz kajdanek i ręcznych miotaczy gazu.

 

Wymagania kwalifikacyjne służby porządkowej i informacyjnej

Członkowie służb porządkowych i informacyjnych są obowiązani ukończyć stosowne szkolenie oraz legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Czas trwania kursu wynosi 24 godziny, zakończony jest egzaminem wewnętrznym.
Szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym lub weekendowym, zajęcia prowadzone są w godzinach porannych.

Kurs kończy się wydaniem odpowiedniego "Zaświadczenia o ukończeniu kursu", zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2012r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz 186).

Kwalifikacje uzyskane przez uczestników kursu ważne są bezterminowo 

Zakres tematyczny szkolenia:

1.     Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej: czas realizacji 4 godziny, 

2.     Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii: czas realizacji 2 godziny, 

3.     Zapewnienie porządku podczas imprez masowych: czas realizacji 14 godzin, 

4.     Zasady udzielania pierwszej pomocy: czas realizacji 4 godziny. 

Załączniki:

Załączniki

Nazwa pliku

Opis

Nazwa pliku

Opis


 D20090504Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

 
D20171347.pdf

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

Odnośnie: kurs na członka służb informacyjnych i porządkowych